„Prinášame Svetlo Do Života“

Obchodné oddelenie
Ing. Martin Korečko
Tel: +421 949 347 438
Email: ekonn@ekonn.sk
Dostupnosť: 08:00 – 17:00

Technické oddelenie
Štefan Mišo
Tel: +421 911 349 053
Email: projekty@ekonn.sk
Dostupnosť: 08:00 – 17:00

Ekonomické oddelenie
Ing. Zuzana Mišová
Tel: –
Email: ekonomicke@ekonn.sk
Dostupnosť: 08:00 – 17:00

Oddelenie prevádzky eSHOP-u
Katarína Korečková
Tel: +421 911 921 055
Email: eshop@ekonn.sk
Dostupnosť: 08:00 – 17:00

fakturačné údaje

Obchodné meno

Sídlo firmy

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Právna forma podnikania

Zápis v obchodnom registri

EKONN, spol. s r.o.

Trsťany 52, 044 45 Trsťany

47 709 481

2024056540

SK2024056540

spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro; Vložka číslo: 35487/V

Bankové spojenie

Banka

Číslo účtu:

BIC/SWIFT kód:

Československá obchodná banka, a.s.

SK52 7500 0000 0040 1984 3719

CEKOSKBX